Yukarı Çık

Yönetim  »  Pay Sahipleri Anlaşması

Pay Sahipleri Anlaşması

İşbu PAY SAHİPLERİ ANLAŞMASI (“Anlaşma”), 19 Kasım 2012 tarihinde, detayları EK-1’de belirtilen kişiler arasında akdedilmiştir.


İşbu Anlaşma taraflarının her biri tek tek (“Pay Sahibi” veya “Taraf”) ve birlikte (“Pay Sahipleri” veya “Taraflar”) olarak anılacaklardır.


Taraflar, işbu Anlaşma’yı, Şirket Pay Sahipleri olarak Şirket içindeki ilişkileri düzenlemek amacıyla akdetmektedirler.


İŞBU ESASLARDA, Taraflar aşağıdaki konularda anlaşmaya varmış bulunmaktadırlar:


 1. TANIMLAR


İşbu Anlaşma’da ilk harfleri büyük olarak kullanılan kelime ve terimler, kendilerine bu maddede veya işbu Anlaşma’nın diğer maddelerinde verilen anlamlara sahip olacaklardır.


Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu uyarınca tescil edilmiş bulunan şirket Ana Sözleşmesi ve bu metinde zaman zaman yapılabilecek değişiklikler anlamına gelir.


Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket Pay Sahiplerinin yapacakları olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısı anlamına gelir.


Paylar, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerdeki nama yazılı pay senetleriyle temsil edilen Şirket’in payları anlamına gelir.


Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Yönetim Kurulu’nun üyeleri anlamına gelir.


Şirket, Tarkem Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. anlamına gelir.


T.T.K., Türk Ticaret Kanunu anlamına gelir.


 1. AMAÇLAR


 1. Pay Sahipleri, Şirket’i, İzmir’in kent değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması önceliği ile kurmaktadırlar. Birçok kamu kurumu iştiraki ve fikir önderi de bu amaç çerçevesinde Şirket’te Pay Sahibi olarak yer almaktadır.


Şirket, faaliyetlerini İzmir’in kent değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması için gerekli olan ahlaki ve etik değerlere ağırlık vermek suretiyle mevcut yasalar çerçevesinde yürütecektir.


Pay Sahipleri'nin temel önceliği bu maddede belirtilen amacın gerçekleşmesi olup, Pay Sahipleri bunu teminen, aşağıda belirtildiği gibi oy haklarının kullanılması da dahil olmak üzere ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerdir.


Oy Haklarının Kullanılması


 1. Taraflar, sahip oldukları bütün oy haklarını ve diğer hak ve yetkilerini:


 1. işbu Anlaşma’da belirtilen amacın ve bu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak bir şekilde;


 1. zaman zaman işbu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için Ana Sözleşme’de yapılması gereken değişiklikleri temin edecek şekilde ve


 1. zamanında


kullanacaklardır.


 1. ŞİRKET’İN YÖNETİMİ


Şirket Yönetim Kurulu’nun Oluşumu


 1. Ana Sözleşme hükümlerinde Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’ca T.T.K. hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) en fazla 50 (elli) üyeden oluşacağı belirtilmiştir. Bununla beraber, Pay Sahipleri'nin genel teamülü, geniş katılımlı bir Yönetim Kurulu oluşturulmasının Şirket’in amaçlarına daha uygun olacağıdır. Bu çerçevede, Pay Sahipleri Yönetim Kurulu’nun yirmi bir (21) kişiyi aşmayacak sayıda üyeden oluşmasında mutabık kalmışlardır.


 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası, (A) Grubu Pay Sahipleri'nin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Küsuratlar bir üst tam sayıya yuvarlanacaktır.


Toplantılar


 1. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Murahhas veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisi diğer bütün yönetim kurulu üyelerine en az 7 (yedi) gün önceden davette bulunarak Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koydurmak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler.


 1. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler.


 1. Tüm Yönetim Kurulu toplantılarında tutanaklar tam ve eksiksiz tutulacak ve bu tutanakların suretleri tüm Yönetim Kurulu Üyeleri’ne derhal gönderilecektir.


 1. SÜRE VE FESİH


Süre ve Fesih


 1. Aşağıdaki madde 4.3 ve madde 4.4 hükümleri saklı kalmak suretiyle, işbu Anlaşma, Pay Sahipleri'nin hepsinin Paylarını ellerinden çıkarttıkları tarihte sona erecek ve o tarihten itibaren hiç bir geçerliliği olmayacaktır.


Ayrılan Pay Sahipleri


 1. Duruma göre bir Pay Sahibi'nin, sahip olduğu Payları elinden çıkarttığı tarihten itibaren, işbu Anlaşma hükümleri (madde 4.3 ve madde 4.4 hükümlerinde belirtilen haller dışında) söz konusu Pay Sahibi'ne uygulanmayacak veya o Pay Sahibi'ni bağlayıcı olmayacaktır. Herhangi bir kuşkuya mahal vermemek bakımından, işbu Anlaşma’nın hüküm ve şartları Anlaşma’nın kalan Taraflar’ı arasında geçerliliğini tam olarak sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır.


Devam Eden Maddeler


 1. İşbu Anlaşma’nın madde 4.1 uyarınca feshedilmesi ya da işbu Anlaşma’dan doğan hak ve yükümlülüklerin madde 4.2 uyarınca sona ermesi, bu Anlaşma’nın sona ermesinden veya feshinden itibaren 2 (iki) yıl süresi ile yürürlükte kalacak olan madde 4.3 (Devam Eden Maddeler), madde 6.1 (Kamuya Açıklamalar), madde 6.3 ve 6.4 (İhbarlar), madde 6.7 (Uygulanacak Hukuk) hükümlerini hiçbir surette etkilemez.


Daha Önceden Mevcut Olan Hak ve Sorumluluklar


 1. İşbu Anlaşma’nın madde 4.1 uyarınca feshedilmesi ya da işbu Anlaşma’dan doğan hak ve yükümlülüklerin madde 4.2 uyarınca sona ermesi, Taraflar’ı, fesih tarihinden önce doğmuş olan ya da yukarıda madde 4.3’de belirtilen Devam Eden Maddeler’den kaynaklanan haklarından mahrum etmez ya da yükümlülüklerinden kurtarmaz. 1. ANLAŞMA’NIN ÜSTÜNLÜĞÜ


Ticaret Kanunu’nun “âmir hükümleri” saklı kalmak kaydıyla, Ana Sözleşme ve işbu Anlaşma birlikte ve birbirlerini tamamlar şekilde yürürlükte olacaktır. İşbu Anlaşma hükümleri ile Ana Sözleşme hükümleri arasında bir çelişki olması halinde, Taraflar’ın hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak işbu Anlaşma hükümleri esas alınacaktır.


 1. MUHTELİF HÜKÜMLER


Kamuya Açıklamalar


 1. Pay Sahipleri'nin herhangi biri, yürürlükteki mevzuata göre zorunlu olan durumlar dışında işbu Anlaşma veya Şirket hakkında kamuya herhangi bir açıklama yapmayacaklardır.


Sair Güvenceler


 1. Taraflar, işbu Anlaşma’nın ve öngördüğü işlemlerin uygulanması için yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli olan tüm işlemleri ve hususları yerine getirecek ve gerekli tüm evrakı imzalayıp teslim edecektir.  


İhbarlar


 1. İşbu Anlaşma uyarınca veya işbu Anlaşma ile ilgili olarak bir Taraf’ın diğer Taraf’a çekeceği ihbarlar veya aralarında yapılacak diğer haberleşmeler yazılı olacak ve ihbarı çeken Taraf tarafından veya adına imzalanacaktır. Tüm ihbarlar, belirtilen adrese elden teslim edilerek ya da peşin ödemeli posta, özel kurye servisi veya taahhütlü posta ile gönderilerek tebliğ edilecektir.


Tarafların tebligat adresleri aşağıda yer almaktadır.


 1. Taraflardan herhangi biri, madde 6.3 hükümlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak bilgilerin değişmesi halinde, bu değişikliği Anlaşma’nın diğer Tarafları’na bildirebilir. Ancak bu ihbarlar:


 1. ihbarda bu değişikliğin yürürlüğe gireceği tarih olarak belirtilen tarihte; veya


 1. herhangi bir tarih belirtilmemiş ise bu değişiklik ihbarının gönderildiği tarihten beş İş Günü sonra


geçerli olacaktır.


Temlik


 1. Hiç bir Taraf, işbu Anlaşma’dan doğan haklarının tamamını veya bir kısmını, diğer tarafların yazılı ön izin ve onayını almadan temlik etmeyecek, devretmeyecek, yüklemeyecek veya başka bir şekilde elden çıkartmayacak ya da bu hak veya menfaatlerini vermeye veya açıklamaya, elden çıkartmaya teşebbüs etmeyecektir.


Değişiklikler


 1. İşbu Anlaşma’da yapılması öngörülen değişiklikler, yazılı olmadıkça ve taraflarca imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır. “Değişiklikler” kelimesi, nasıl yapıldığına bakılmaksızın her türlü ilave, değişiklik, silme veya ikame işlemlerini kapsayacaktır.


Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü


 1. İşbu Anlaşma ve Taraflar arasındaki ilişki, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacaktır. İşbu Anlaşma’dan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmeye İzmir mahkemeleri yetkilidir.YUKARIDAKİLERİN IŞIĞINDA, Taraflar’ın her biri, işbu Anlaşma’yı, yukarıda yazılı olan tarihte bir orijinal nüsha olarak şahsen imzalamış bulunmaktadır.


Pay Sahipleri Anlaşması (PDF)


E-Bülten'e üye olmak için e-posta adresinizi giriniz.