Yukarı Çık

Yönetim  »  Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

TARKEM TARİHİ KEMERALTI İNŞAAT YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ


KURULUŞ


MADDE 1

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

[Kurucu bilgileri yer almaktadır.]

ŞİRKETİN UNVANI


MADDE 2

Şirketin unvanı TARKEM TARİHİ KEMERALTI İNŞAAT YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir.


AMAÇ VE KONU


MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

Turistik hizmet tesisleri, lokanta, kafeterya, çarşı, turistik eşya satış mağazası, inşa etmek, işletmek, işlettirmek,

Her nevi restorasyon, iç ve dış mimari düzenleme çalışmaları yapmak, her nev’i inşaat faaliyetlerinde bulunmak,

Her türlü inşaat taahhüt işleri yapmak; işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,

Her nev’i mağaza ve tesisler ile her nevi beslenme tesis ve mahalleri kurmak, işletmek, işlettirmek,

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve iş hanları, çarşılar ve park ve bahçe düzenlemeleri inşa etmek ve kiraya vermek,

Yurt içinde ve yurt dışında, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek,

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü özel veya resmi kurum ve kuruluş ya da kişi tarafından ihaleye çıkarılan inşaat, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek,

Prefabrike inşaat yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek,

Arsa, arazi, ofis, iş merkezi, alışveriş merkezi, hanlar, parklar ve buna benzer gayrimenkul mallar ile ilgili her türlü yatırımı yapmak

Alışveriş merkezi veya buna benzer gayrimenkullerin faaliyete geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan donanımların kiraya verilmeden önce temini ve söz konusu yapıların tefrişini temin etmek.

Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir.

Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak,

Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü kiralamak, satın almak, satmak, işlettirmek ve işletmek,

Faaliyet konularına giren her türlü ticari yatırımlarda bulunmak,

Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak,

Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak,

Üçüncü şahısların borçlarını teminen adi kefil veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak, aktifinde bulunan varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin veya ipotek vermek,

Aktifinde bulunan gayrimenkulleri satmak, kiralamak, rehin ve ipotek almak, vermek, tesis edilmiş olan rehin ve ipotekleri kaldırmak, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine üst hakkı ve sairayni haklar tesis etmek, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, inşaat hakkı tesis etmek, tesis edilmiş olan hakları kaldırmak,

Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların pay senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,

Faaliyet sahası ile ilgili mamul, proje, ekipman ve her türlü malzemenin ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek,

Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınaî mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.


ŞİRKETİN MERKEZİ


MADDE 4

Şirket’in merkezi İZMİR ili KONAK ilçesindedir.

Adresi ATATÜRK CADDE 40/3 KONAK/ İZMİR’dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.


ŞİRKETİN SÜRESİ


MADDE 5

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.


SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ


MADDE 6

Şirketin sermayesi 2.320.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.320.000 paya ayrılmıştır. Bu hisse senetlerinin 348 adedi imtiyazlıdır.

[Pay dağılımı yer almaktadır.]

Sermayenin tamamı, yukarıdaki tabloda yer alan şekilde pay sahipleri tarafından her türlü muvazaadan arî olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, ¼’ü tescilden önce, kalanı ise Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar dairesinde tescilden itibaren yirmi dört (24) ay içinde ödenecektir. Yönetim Kurulu dilerse, sermaye apellerini daha önceki tarihlerde talep etmeye yetkilidir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Toplam 348 adet imtiyazlı hisse senedi mevcuttur.


AÇIKLAMA

Şirket’in sermayesi 2.320.000,00 (iki milyon üç yüz yirmi bin) Türk Lirası’dır. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası nominal kıymette 348 (üç yüz kırk sekiz) adet (A) grubu ve 2.319.652 (iki milyon üç yüz on dokuz bin altı yüz elli iki) adet (B) grubu pay olmak üzere toplam 2.320.000,00 (iki milyon üç yüz yirmi bin) adet paya ayrılmıştır.


YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ


MADDE 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K. hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 en fazla 50 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir.İlk Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için seçilmişlerdir.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.


ŞİRKETİN TEMSİL VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI


MADDE 8

T.T.K. ve işbu Ana Sözleşme’de aksi öngörülmedikçe, Şirket’in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlem ve akdolunacak sözleşmelerin Şirket’i ilzam edebilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş, Şirket’i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.


YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI


MADDE 9

Yönetim Kurulu Şirket’in işleri ve işlemleri gerektirdikçe İzmir’de veya elverişli başka bir yerde, iki ayda bir toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Murahhas veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisi diğer bütün yönetim kurulu üyelerine en az yedi (7) gün önceden davette bulunarak Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koydurmak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler.


GENE KURUL


MADDE 10

Davet şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette T.T.K. hükümleri uygulanır. Genel Kurul’un T.T.K.’nın 416. maddesi uyarınca davet merasimine riayet edilmeksizin toplanması da mümkündür.

Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket’in hesap devresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Oy Verme:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir (A) veya (B) grubu pay için 1 (bir) oyu vardır.

Müzakerelerin Yapılması:

Şirketin Genel Kurul toplantılarında T.T.K.’da belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Vekil Tayini:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehirde uygun bir yerde yapılır.

Toplantı Başkanı:

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak görev yapar. Yönetim Kurulu Başkanı’nın katılmadığı toplantılarda usulen seçim yapılır.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Esas Sözleşme’nin ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile T.T.K. hükümlerine tabidir. İlk toplantıda nisap hazır olmadığı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında kararlar, T.T.K.’da öngörülen nisaplar ile verilir.

İmtiyazlı Paylar:

Şirket Esas Sözleşmesi’nin (20), (21), (22) ve (25) no’lu maddelerinde ve işbu maddede yapılacak her çeşit değişiklik ile bu Şirket Esas Sözleşmesi’nin (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine tanıdığı hakları etkileyecek ana sözleşme değişiklikleri, hakları etkilenecek imtiyazlı (A) grubu payların en az %60’ını temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunacağı özel bir toplantıda, T.T.K.’da aksine emredici bir hüküm bulunmadığı takdirde, (A) grubu payların en az %60’ının olumlu oyu ile onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır.

Yönetim Kurulu imtiyazlı pay sahiplerini yapılacak özel toplantıya iadeli taahhütlü mektupla davet edecektir.

Genel Kurulca (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin yönetim kurulunun çoğunluğunu ellerinde bulundurmaları sonucu sahip oldukları idare ve temsil haklarını etkisiz bırakacak icrai karar alınmasında da bu madde hükümleri uygulanacaktır.


GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI


MADDE 11

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.T.K.’nın Bakanlık Temsilcisinin bulunması ile ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.


İLAN


MADDE 12

Şirket’e ait ilanlar T.T.K.’nın 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş (15) gün evvel yayınlanır. Ancak, Genel Kurul’un toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar T.T.K. hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması zorunludur. T.T.K.’nın 416. maddesi hükmü saklıdır. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için T.T.K.’nın 474. ve 532. maddelerindeki hükümler uygulanır.


HESAP DÖNEMİ


MADDE 13

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gügünden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.


KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI


MADDE 14

Şirket’in genel masrafları, kredi faizleri, işletme, bakım giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Madde (a)’da tespit edilen safi kardan Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden ve vergi yasaları gereği ödenmesi veya ayrılması gereken vergiler ve T.T.K. gereği %5 (yüzde beş) yasal yedek akçe ayrılır.

Bakiye dağıtılabilir kardan pay sahiplerine dağıtılmak üzere T.T.K. gereği %5 (yüzde beş) oranında birinci temettü payı ayrılır ve bu temettü Genel Kurul’un tespit edeceği esaslar çerçevesinde dağıtılır.

Geri kalan karın işletme ihtiyacına veya yatırıma tahsisi gereken miktar dışındaki kısmı Genel Kurul'ca aksine karar verilmedikçe pay sahiplerine dağıtılır. T.T.K. uyarınca %10 (yüzde on) oranında kesilecek yasal ikinci yedek akçe hükmü saklıdır.

Ayrılması gereken yedek akçeler ile işbu maddenin (c) bendinde belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine, diğer işçi ve hizmetlilere kardan pay ayrılmasına karar verilemez.


YEDEK AKÇE


MADDE 15

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.


KANUNİ HÜKÜMLER


MADDE 16

İşbu Ana Sözleşme’de yazılı olmayan hususlar hakkında T.T.K.’nın konuya ait hükümleri uygulanır.


İCRA KURULU


MADDE 17

İcra Kurulu üye sayısı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve üyeler Yönetim Kurulu tarafından atanır. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı da dahil olmak üzere İcra Kurulu’nun işleyişini alacağı bir karar ile düzenler.

İcra Kurulu üyelerinin ayrıca Yönetim Kurulu üyesi olmaları şartı aranmaz.

Kanunlar uyarınca Yönetim Kurulu’na verilmiş ve Yönetim Kurulu’nca bizzat gerçekleştirilmesi gereken zorunlu görevler dışında, Yönetim Kurulu, Şirketi idare, işletme, temsil ve ilzama ilişkin yetki ve sorumluluklardan dilediklerini İcra Kurulu’na devredebilir.

İcra Kurulu en fazla iki haftada bir toplanır ve mali hesaplara ek olarak Yönetim Kurulu tarafından zaman zaman istenebilecek raporları Yönetim Kurulu’na sunar.

İcra Kurulu kararlarının geçerli olması için toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun müspet oyu gereklidir.

İcra Kurulu üyelerinin ücreti Yönetim Kurulu tarafından tayin olunacaktır.


YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI


MADDE 18

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.


YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ İLE ÜCRETLERİ


MADDE 19

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir veya daha fazla adette Başkan Vekili seçer.

T.T.K. gereğince münhasıran Genel Kurul’un salahiyetine bırakılan hususlar dışında Yönetim Kurulu her türlü kararları almaya Şirket’i her husus da temsil ve ilzama yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirket’in idaresi ve Şirket’in amaç ve konularına dâhil olan her türlü işleri ve hukuki muameleleri, Şirket adına yapmak hakkını haizdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine Genel Kurul’ca karar verilir.


DENETÇİ


MADDE 20

Genel Kurul, (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği, T.T.K. hükümleri uyarınca denetçi olabilecek adaylar arasından denetçiyi seçecektir. Denetçi, T.T.K.’da belirtilen görevleri yapar.


PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ


MADDE 21

Şirket’in payları nama yazılıdır.

(A) ve (B) grubu paylar yönünden Şirket'e karşı pay defterinde kayıtlı kişi pay sahibi sıfatını haizdir.

(A) grubu payların devri, Yönetim Kurulu’nun söz konusu pay devir işlemine izin vermesi ve bunun şirket pay defterine kaydı halinde mümkündür.

(A) ve (B) grubu payların, maliklerinin kanuni mirasçılarına ve kontrol ilişkisi içinde olduğu tüzel kişilere devri serbestçe yapılabilecektir. Bu maddenin yorumlanmasında “kontrol” terimi, bir tüzel kişi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak o tüzel kişinin sermayesinin ya da ticari mal varlığının yarısından fazlasını veya oy haklarının yarısından fazlasını kullanma hakkını ya da denetim kurulu, yönetim kurulu veya tüzel kişiyi temsile yetkili organların üyelerinin yarıdan fazlasını atama hakkını ya da işlerini idare etme hakkını ifade eder.

(A) grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse veya Devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirket’çe istenen teminat verilmemişse veya devralanın amacı Şirket yönetiminin kontrolünü elde etmek ise, Yönetim Kurulu devre onay vermeyi ve pay defterine kaydını reddedebilir.

(A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket’te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde Yönetim Kurulu, devreden pay sahibine veya devralana, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket’in devreden dışındaki pay sahipleri veya Şirket hesabına veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu’nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemini reddedebilir.

Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Bu halde mahkeme Şirket’in karar tarihine en yakın tarihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar.

Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri üzerinden devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi ihraç olunamaz.


YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE ATANMASI


MADDE 22

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Küsuratlar bir üst tam sayıya yuvarlanacaktır.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu’na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

Ölüm, istifa, görevden alınma, hükmi şahıs pay sahibinin temsilcisini azletmesi, üyenin Yönetim Kurulu üyesi olabilme şartlarını kaybetmesi veya benzeri sebeplerle Yönetim Kurulu’nda üyelik açılması halinde, T.T.K’nın 363. maddesi hükmü uyarınca ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere, T.T.K.’nın gerektirdiği niteliklere sahip aday Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecektir. (A) grubu pay sahiplerini temsil eden üyeler arasından boşalma olması halinde, (A) grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği aday, Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecektir.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’ca ibra edilmiş olmak şartı ile yeniden seçilebilir

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. T.T.K. hükümleri mahfuzdur.


YÖNETİMİN DEVRİ


MADDE 23

Yönetim Kurulu düzenleyeceği iç yönergeye göre Şirket’i temsil, ilzam ve idare yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bunların ücretlerini Yönetim Kurulu tespit eder.


MENKUL KIYMET İHRACI


MADDE 24

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, T.T.K. ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihracı ile azami miktarlarının tespitine Genel Kurul yetkilidir. İhraç ile ilgili diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.


SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI


MADDE 25

Gereği halinde Şirket sermayesi Genel Kurul kararı ile T.T.K. ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak arttırılabilir ve azaltılabilir. Sermayenin arttırılması ya da azaltılması için verilecek kararlarda sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartları da belirtilir.

Sermayenin yeni paylar ihdası suretiyle arttırılmasına karar verilmesi halinde mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları saklıdır. Şirket sermayesinin artırımlarında tüm pay sahiplerine (B) grubu nama yazılı pay verilecektir.

Sermaye artırımında pay sahipleri tarafından rüçhan haklarının kısmen veya tamamen kullanılmaması nedeniyle açığa çıkan paylar öncelikle diğer pay sahiplerine teklif edilecektir. Buna rağmen açıkta kalan payları Şirket üçüncü şahıslara tahsis etmek hakkına sahip olacaktır.

Sermaye azaltılması da T.T.K. ve Ana Sözleşme hükümlerine göre yapılır ve her pay için eşit oranda uygulanır.


E-Bülten'e üye olmak için e-posta adresinizi giriniz.